Zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Gospodarki (Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Warszawa 2009) „działanie w sektorach związanych z kulturą wymaga pro-biznesowego podejścia”. Nowoczesne instrumenty finansowania, z których mogliby korzystać twórcy, wymuszają podejście zorientowane na rezultaty. Projekt Youth and Women’s Entrepreneurship in Creative Industries ma na celu utworzenie pomostu pomiędzy kreatywnością i innowacyjnością a strategicznym planowaniem biznesowym. Działania wchodzące w skład projektu umożliwią uczestnikom zdobycie narzędzi oraz wiedzy na temat tego jak odnosić sukcesy w prowadzeniu biznesu. Długofalowym celem projektu jest promowanie przemysłu kreatywnego jako motoru wzrostu gospodarczego poprzez wzmocnienie kompetencji zawodowych osób zatrudnionych w sektorze. Cele bezpośrednie to rozwinięcie umiejętności menedżerskich, komunikacyjnych i marketingowych uczestników projektu oraz wspieranie ich w budowaniu wizerunku lidera, rozwijaniu potencjału biznesowego, a także pozycjonowaniu produktów i usług na rynku. Głównym rezultatem projektu będzie wzrost kompetencji zawodowych uczestników w dziedzinie kompleksowego zarządzania projektem, a także wypracowanie nowych standardów i strategii współpracy przedstawicieli przemysłu kreatywnego i świata biznesu.

Projekt skierowany jest do ludzi kreatywnych, którzy mają pomysł na produkt, usługę lub biznes, ale nie posiadają wiedzy i umiejętności niezbędnych do wprowadzenia tychże na rynek. Doskonalenie zawodowe w postaci staży w przedsiębiorstwach w jednym z krajów partnerskich – Hiszpanii lub Portugalii – pozwoli uczestnikom na poznanie praktycznych aspektów związanych z zarządzaniem firmą. Staże obejmą następujące dziedziny: zarządzanie produktem/marką, pozycjonowanie produktu/marki na rynku, marketing, komunikacja zewnętrzna i wewnętrza, współpraca międzynarodowa i pozyskiwanie klienta zagranicznego.

Projekt podzielony jest na dwa moduły, które odpowiadają zróżnicowanym potrzebom obu grup docelowych. Moduł I, który obejmuje 3-miesięczne pobyty stażowe, przeznaczony jest do absolwentów uczelni artystycznych (do 2 lat pod ukończenia studiów), którzy dopiero rozpoczynają karierę zawodową i nie mają wykształcenia w wyżej wymienionych dziedzinach. Adresatkami Modułu II są kobiety pracujące w firmach i organizacjach przemysłu kreatywnego. Długość proponowanego w tym Module stażu uwzględnia fakt, iż dla części uczestników uzyskanie od pracodawcy pozwolenia na dłuższą nieobecność w pracy może być niemożliwe. Program 2-tygodniowego pobytu stażowego będzie kompleksowym, intensywnym treningiem umiejętności menedżerskich.

Projekt realizowany był od września 2013 do września 2014.