Przyszłość Europy jest ściśle związana z kwestiami środowiskowymi.
Zmiany klimatyczne i kwestie środowiskowe będą kształtować debatę, na której zadecyduje się, a następnie rozegra los Europy.
Ursula Von der Leyen jasno określiła stawkę, stwierdzając: „Podczas mojego mandatu chcę pokazać, że Zielony Ład jest wygodny dla wszystkich”.

Zielony Ład, opisywany przez Przewodniczącego Komisji Europejskiej, postuluje redukcję emisji zanieczyszczeń do 50% do 2030 roku. Cel ten nie będzie możliwy do osiągnięcia bez presji silnej opinii publicznej, która wymusi wówczas realne zmiany ze strony lokalnej, regionalnej. i krajowej. Niepokojące jest zatem to, że oprócz ważnej grupy osób wrażliwych na problem, istnieje spora grupa niezainteresowana (a nawet sceptyczna) zmianą klimatu. Dane są jednak jasne: im bardziej kraje eurosceptyczne są tym mniej przekonane o konieczności wprowadzenia Zielonego Ładu, który Komisja Europejska chce wdrożyć.

Taka rozbieżność co do priorytetów stanowi poważne wyzwanie dla Europy.
Musi to wywołać dialog między obywatelami Europy na temat kwestii środowiskowych, zwłaszcza tych, którzy pochodzą z krajów, w których sceptycyzm UE jest silniejszy. Dialog jest konieczny między obywatelami i niezbędny między obywatelami a decydentami. Pomoże to społecznościom w przekazywaniu ich pomysłów instytucjom państwowym, a jednocześnie w utrzymaniu instytucjonalnej odpowiedzialności.

W tym celu projekt skupi się na politykach środowiskowych, tworząc Obywatelskie Grupy Monitorujące. Uczestnicy zrozumieją, w jaki sposób społeczeństwo obywatelskie może przekazywać propozycje instytucjom publicznym. Dowiedzą się również, jak lobbować na rzecz akceptacji zielonych praktyk i monitorować ich prawidłową realizację.
W ten sposób projekt spełnia cele i priorytety programu „Europa dla obywateli”. Promuje aktywne obywatelstwo i poszerza wiedzę o europejskich i innych instytucjach publicznych. Poprawia również warunki obywatelskiego i demokratycznego udziału w podejmowaniu decyzji publicznych i stwarza pole do debaty o przyszłości Europy. Podważa eurosceptycyzm wraz ze sceptycyzmem środowiskowym. Projekt stworzy sieć solidarności między partnerami promującymi i wzajemne poczucie przynależności między uczestnikami. Ponadto uwydatni wspólne wartości i wyzwania, przed którymi stoją kraje europejskie. W ten sposób projekt będzie silnie wspierać proces integracji europejskiej.
Projekt obejmuje sześć krajów: Chorwację, Francję, Grecję, Włochy, Polskę i Portugalię.
Będą trzy działania projektowe. Po pierwsze, w ramach projektu odbywać się będą międzynarodowe sesje szkoleniowe z wykorzystaniem metodologii monitoringu obywatelskiego i pomocniczości horyzontalnej. Będzie to otwarte dla grupy moderatorów pochodzących ze wszystkich krajów zaangażowanych w projekt. Po drugie, grupy monitorowania obywatelskiego zostaną wdrożone w krajach partnerskich i będą prowadzone przez przeszkolonych moderatorów. Po trzecie, końcowa konferencja europejska przedstawi i omówi wyniki i wpływ projektu.