FINAL OUTPUTS of Education as a Constructor of Social and Cultural Sustainability for the 21st century

Strona projektu: https://sus21.eu/

Dwuletni projekt rozpoczął się w 2020 roku, a uczestniczyło w nim sześć organizacji partnerskich z czterech krajów europejskich, reprezentujących różne dziedziny edukacji dorosłych w różnych tradycjach edukacyjnych.
Ideą projektu było stworzenie możliwych do zastosowania i ciekawych modułów edukacyjnych dla obszaru edukacji dorosłych, dotyczących różnych aspektów zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturowego. Projekt był w ścisłym związku z powszechnie akceptowaną i przyjętą koncepcją uczenia się przez całe życie i kształcenia ustawicznego: edukacja powinna być dostępna dla wszystkich ludzi bez względu na wiek, płeć, kraj pochodzenia czy status ekonomiczny. Znaczenie uczenia się przez całe życie podkreśla dokument ONZ „Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development” (2015); Zrównoważony rozwój społeczny oznacza równość dla wszystkich, równość płci, zdrowie i edukację. Zrównoważony społecznie rozwój oznacza, że warunki dobrobytu są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ma na celu zmniejszenie nierówności w zakresie dobrobytu, zdrowia i włączenia społecznego.