Publikacja „Needs Assessment Report”

needs assessment report cover

Niniejsza broszura POBIERZ dotyczy pierwszej fazy projektu, trwającej łącznie dwa lata. W tej pierwszej fazie głównym celem było zebranie jak największej ilości informacji od naszych grup docelowych (młodzież, wolontariusze i osoby pracujące z młodzieżą), aby zrozumieć ich potrzeby i dowiedzieć się, jak postrzegany jest wolontariat w Polsce i w krajach partnerskich. Aby mieć jasny obraz tego, czym jest wolontariat, każdy partner przeprowadził badanie typu desk research, analizując ramy prawne i instytucjonalne w omawianej kwestii. Następnie przeprowadzono 20 grup fokusowych (po 4 dla każdego kraju). Jednocześnie przeprowadzono 10 wywiadów wideo w każdym kraju. Respondentami, w większości byli wolontariusze z tych samych organizacji, którzy opowiadali swoją historię, podkreślając pozytywne aspekty wolontariatu i jak to doświadczenie wzbogaciło ich życie. Grupy fokusowe i wywiady dały nam potrzebne informacje od 186 osób.

POBIERZ RAPORT