Digital Relationships

[:pl]

Coraz bardziej zdigitalizowany świat, w którym żyjemy i w którym nasze dzieci poruszają się jako „cyfrowi tubylcy”, konfrontuje z ciągle to nowymi wyzwaniami nie tylko rodziców, ale także społeczeństwo jako całość. W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój technologiczny, który sprawił, że duża część życia społecznego młodzieży, a coraz częściej także dzieci, odbywa się online.

Często nie są oni dostatecznie świadomi swojej roli jako wzorców do naśladowania dla starszych osób w tym zakresie; nie zastanawiają się nad cyfrową częścią własnych relacji społecznych lub robią to tylko w niewielkim stopniu. Chcemy zatem dowiedzieć się, ile rodzin europejskich posiada relacje cyfrowe i jak to na nie wpływa. Kolejne pytanie dotyczy tego, czy rodzice w innych krajach europejskich są w stanie poradzić sobie z tym wyzwaniem i jakie rozwiązania znaleźli.

Podczas projektu wymienimy się pomysłami w konsorcjum, wspólnie będziemy pracować nad tym tematem i udostępnimy nasze pomysły tak wielu rodzicom, dziadkom i dzieciom pracującym z dziećmi w Europie, jak to możliwe. Początkowo będą prowadzone badania w poszczególnych krajach partnerskich, które zapewnią przegląd aktualnego stanu wiedzy i badań na ten temat. W trakcie projektu każdy partner w swoim kraju przeprowadzi i oceni częściowo ustandaryzowane rozmowy z co najmniej pięcioma rodzinami. Wyniki badania zostaną podsumowane i opublikowane pod koniec projektu.

  Projekt „Digital Relationships”  jest zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus Plus. [:en]

The increasingly digitalized world in which we live and in which our children move as „digital natives” presents parents, but also society as a whole, with ever new challenges. In recent years there has been rapid technological development, which has led to a large part of the social life of many young people, and increasingly also of children, taking place online.

They are often not sufficiently aware of their role as role models in this respect and do not reflect the digital parts of their own social relationships, or only slightly so. We want to find out how much and in what form digital relationships are lived in European families and how this affects them. A further question will be whether parents in other European countries are able to cope with this challenge and what solutions they have found.

This is why we want to exchange ideas in the consortium, work together on this topic and make our ideas available to as many parents, grandparents and children working with children in Europe as possible.

There will initially be research in the individual partner countries, which will provide an overview of the current state of knowledge and research on the topic. In the course of the project, each partner in his or her country will conduct and evaluate partially standardized conversations with at least 5 families (traditional, rainbow families or single parents) and present them to the other partners in a meeting. The results of the survey will be summarised and published towards the end of the project.

  The project “Digital Relationships” is implemented with the financial support of the European Commission under the Erasmus Plus program. [:]