WYDALIŚMY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA POLSKIEGO

[:pl]

Jest to pierwszy podręcznik do nauki języka polskiego dla obcokrajowców na poziomi B2/C1.

Pierwszym najważniejszym celem imigrantów jest opanowanie języka kraju, do którego przybyli. Wielu przyjezdnych decyduje się na lekcje języka, ale rzadko kiedy nauka jest kontynuowana poza salą zajęć.

Zasady gramatyki można opanować z materiałów podczas kursu, ale wzbogacenie słownictwa, szlifowanie idiomów czy osiągnięcie płynności językowej wymaga samodzielnej nauki i praktyki w środowisku rodzimych użytkowników danego języka poza zajęciami. To stawia imigranta w wyjątkowej sytuacji: wyjście „na zewnątrz” oznacza zanurzenie w nowym języku i kulturze. Ponadto „student” musi sam wziąć odpowiedzialność za proces przyswajania języka i otworzyć się na doświadczanie go poza salą zajęć. 

Ta idea przyświecała autorom podręcznika.

[:en]

It is the first handbook to learn Polish for foreigners on the level B2/C1.

One of the most important goals of migrants is to learn the language of the country the came to. Many arriving decide to take Polish language lessons, but rarely they continue to study outside a classroom.

Grammar rules can be learn from materials during a course, but improving the range of vocabulary, practicing idioms or becoming fluent in a language takes time and a lot of practice. That’s why using a language among natives is extremely useful. “Going outside” means learning new language and culture. A “student” needs to take responsibility for the process of language acquisition and open “outside the classroom”. And this idea was present during the handbook creation.

[:]