How I See you: Creating a Digital Community

Nowy projekt!

Projekt ma na celu wspieranie dialogu międzykulturowego i wymianę doświadczeń pomiędzy młodzieżą z Unii Europejskiej oraz z krajów Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Uczestnicy działań projektowych odbędą szereg międzynarodowych spotkań, wizyt studyjnych i szkoleń, w ramach których będą mogli wymienić się doświadczeniami i poglądami a także współpracować przy tworzeniu treści multimedialnych w formie osobistych historii cyfrowych. Głównym obszarem, na którym chcemy się skoncentrować jest promocja otwartych, tolerancyjnych postaw i zachęcenie młodych ludzi do tego, aby starali się szukać wspólnych wartości w duchu poszanowania istniejących pomiędzy nimi różnic kulturowych.

Cele projektu:

  • podnoszenie kwalifikacji kadry organizacji partnerskich poprzez zapewnienie dostępu do nowoczesnych metod edukacji międzykulturowej
  • podnoszenie kompetencji młodzieży poprzez zachęcanie jej do głębszej refleksji na temat tożsamości kulturowej oraz tworzenie treści multimedialnych przedstawiających ich osobiste przeżycia i poglądy
  • wzmacnianie współpracy międzysektorowej poprzez promocje wykorzystania nowych technologii w edukacji międzykulturowej I antydyskryminacyjnej
  • wymiana doświadczeń I metodologii pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Unii Europejskiej oraz krajów Bliskiego Wschodu I Afryki Północnej

Projekt finansowany jest przez Fundacje Anny Lindh i realizowany we współpracy z organizacjami partnerskimi: Jordan Youth Innovation Forum (Jordania), Jovesolides (Hiszpania), Jovesolides (Egipt).