#GATES Project

[:pl]
„Building skills for social entrepreneurship. Game-based training to answer the disruptive shift that will reshape the youth workforce landscape.” W czwartek, 5.09 razem z naszymi partnerami InterMediaΚT z Grecji, TYF-The Young Foundation z Wielkiej Brytanii oraz Dramblys z Hiszpanii mieliśmy okazję zaprezentować naszą biznesową grę planszową. Spotkaliśmy się w Warszawie, w Centrum Zarządzania Światem.
Głównym celem projektu GATES jest zwiększenie szans młodych ludzi na zatrudnienie i polepszenie ich sytuacji na rynku pracy, poprzez skupienie się na tych kompetencjach i umiejętnościach, które wpisują się w ramy przedsiębiorczości społecznej poprzez uczenie się oparte na grach. Beneficjentami projektu GATES są młodzi pracownicy, którzy chcą polepszyć swoje umiejętności, w tym umiejętności przekrojowe – w ramach tego projektu możemy zdefiniować „młodych pracowników” jako wszystkich pracowników w wieku 18-23 lat zatrudnionych i bezrobotnych (ograniczyliśmy wiek, ponieważ do 2020 r. to właśnie oni muszą sobie radzić z zapotrzebowaniem na pracowników dysponujących wspomnianymi nowymi kompetencjami). Wspólnie z młodymi ludźmi wybraliśmy nową nazwę dla naszej gry „Sociopolis
Nasza gra jest wciąż udoskonalana! Śledźcie nas i naszych partnerów na facebooku oraz stronach internetowych, żeby wiedzieć jak toczą się losy naszej gry!
Projekt był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach projektu Erasmus+.
[:en]
Building skills for social entrepreneurship. Game-based training to answer the disruptive shift that will reshape the youth workforce landscape.” On Thursday, 5th of September with our partners InterMediaΚT from GreceTYF-The Young Foundation from the United Kingdom and Dramblys from Spain we had an opportunity to present you our business board game. Together with youth people, we named our game „Sociopolis„.
The main goal of the GATES project is to increase the employability of young people and improve their situation on the labour market, by focusing on those competencies and skills that are part of the creativity associated with learning through games. The beneficiaries of the GATES project are young employees who want to improve their skills, including transversal skills – under this project you can identify „young employees” as all employees aged 18-23 employed and unemployed (limited by our age since 2020). They are obliged to deal with the needs of employees using services supplementing the available competences).
Our game is still being improved! Follow us and our partner on Facebook and websites to know more about our game! This project has been funded with support from the European Commission in the frame of Erasmus + Programme
[:]