SPOTKANIE W ALBACETE – testy prototypu gry!

[:pl]

Podczas pobytu w Albacete testowalismy prototyp gry planszowej przybliżającej ideę przedsiebiorczości społecznej. Celem gry jest takie prowadzenie biznesu, aby generować nie tylko zysk, ale równiez punkty zadowolenia „happines”. Punkty szczęścia przynoszą realne zmiany dla lokalnej społeczności. Jednak nasz biznes nie jest oderwany od rzeczywistości, musi przynosić zyski i być konkurencyjny. W odróżnieniu od innych gier, nie chodzi tylko o pieniądze, ale o wywieranie wpływu na społeczeństwo poprzez staranne planowanie, dbanie o pracę i dążenie do wyznaczonych sobie celów.

Gra obecnie jest w fazie dodatkowych testów oraz dopracowywania szaty graficznej. Projekt GATES ma na celu stworzenie nowatorskich narzędzi szkoleniowych dla  pracowników młodzieżowych w oparciu o dwa uzupełniające się podejścia pedagogiczne: szkolenie oparte na grze oraz uczenia się od siebie.

Krótka spotkanie partnerów (mobilność szkoleniowa) – pracowników młodziezowych pozwaliło  przetestować rozwiązanie edukacyjne opracowane podczas realizacji projektu. Byłą to również okazja do budowania więzi i relacji między partnerami, co ma istotny wpływ na trwałość projektu i jego rezutatów w przyszłości, również po zakończeniu jego oficjalego finansowania.

Wzmocnienie kontaktów osobistych  między pracownikami, zapewni realne możliwości wzajemnej wymiany pomysłów, technik, najlepszych praktyk. Oprócz testowania naszej gry każdy z partnerów prezentował metody „game based learning”. Jedną z nich była metoda Lego Serious Play.

Powstały również krókie realcje filmowe. Jedna z nich przedstawia wizyty studyjne w przedsiębiorstwach społecznych w Albacete.

https://www.facebook.com/watch/?v=428346451040045

Projekt Building skills for social entrepreneurship. Game based training to answer the disruptive shift that will reshape the youth workforce landscape jest finansowany w pramach programu UE „Erasmus+”

   [:en]

During the stay in Albacete, we have tested the prototype of a board game, which contributes the idea of social enterprise. The game aims to get into an entrepreneur and run a business in such a way, that the company not only generates profit, but also scores the “happiness” points. By getting them, the player can provide real changes for the local community. However, our business is not detached from reality – it must still bring profits and be competitive. This game is not like any other game – it is not just about the money, but also about influencing society through careful planning, taking care of your job and striving for your goals.

The game is currently being additionally tested and has its graphic layout refinished. The “GATES” Project aims to create innovative training tools for youth workers, based on two complementary pedagogical approaches: game-based training and learning from each other.

A short partners meeting – youth workers – allowed to test the educational solution, which has been developed during the project implementation. It was also an opportunity to build relationships between partners, which has a significant impact on the sustainability of the project and its future outputs, also after the end of its official financing.

Strengthening personal contacts between emploees will provide real opportunities for exchange of ideas, techniques and best practices. Besides of testing our game, each of the partners presents the “game based learning” methods. One of them was the Lego Serious Play method.

There were also created short film relations. One of them presents study visits to social enterprises in Albacete. https://www.facebook.com/watch/?v=428346451040045 „Building skills for social entrepreneurship. Game based training to answer the disruptive shift that will reshape the youth workforce landscape” Project is financed by the EU Erasmus+ Program. Znalezione obrazy dla zapytania erasmus +[:]