Menu

Our Strategy 2020 – European Ethnic Minorities playing an active role in the Europe 2020 Strategy

Projekt jest odpowiedzią na strategię: „Europa 2020”, która została opracowana przez instytucje UE.  W dobie kryzysu przedstawiciele unijnych instytucji opracowali Program, który ma pomóc Europie pokonać kryzys ekonomiczny oraz kryzys zaufania.

Celem strategii „Europa 2020” jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który będzie:

  • inteligentny: dzięki bardziej efektywnym inwestycjom w edukację, badania naukowe i innowacje;
  • zrównoważony: dzięki zdecydowanemu przesunięciu w kierunku gospodarki niskoemisyjnej i konkurencyjnego przemysłu;
  • sprzyjający włączeniu społecznemu: ze szczególnym naciskiem na tworzenie nowych miejsc pracy i ograniczanie ubóstwa.

Powyższe cele są ze sobą wzajemnie powiązane. Na przykład, lepsze wykształcenie przekłada się na większe szanse na rynku pracy, a zwiększanie stopy zatrudnienia przyczynia się do zmniejszania ubóstwa. Większe możliwości w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej we wszystkich sektorach gospodarki oraz efektywniejsze korzystanie z zasobów, poprawią naszą konkurencyjność i będą sprzyjać tworzeniu nowych miejsc pracy. Dzięki inwestycjom w czyste i niskoemisyjne technologie, poprawi się stan środowiska naturalnego, będziemy mogli skuteczniej przeciwdziałać zmianom klimatu oraz zwiększać potencjał w zakresie przedsiębiorczości i zatrudnienia.  Przedstawione tu cele są reprezentatywne, a ich lista nie jest wyczerpująca.

W ramach projektu zorganizowaliśmy:

  • Lokalne forum będące miejscem wymiany doświadczeń (6 lipca)
  • Cykl warsztatów poświęconych Strategii 2020 w kontekście mniejszości etnicznych (lipiec)
  • Międzynarodową konferencję, która odbędzie się w dniach 23 – 27 lipca
    w Warszawie.

Swój udział potwierdziły międzynarodowe instytucje  z Hiszpanii, Malty, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji, Bułgarii, Niemiec, Grecji.

Projekt realizowany był od marca do sierpnia 2012 roku.

Share this Post!

About the Author : Joanna


0 Comment

Related post

  TOP